Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej RODO) – informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OMNIDENT Prywatna Przychodnia Stomatologiczna s.c.Beata Pernala-Szczombrowska, Adam Pernala 53-333 Wrocław ,ul.Powstańców Śląskich94/3. e-mail: kontakt@omnident.pl
Tel. 71/7805075 Wrocław ul.Powstańców Śląskich 94/3, e-mail powstancow@omnident.pl
Tel. 71/7809298 Wrocław ul. Ślężn 185a/1a , e-mail: slezna@omnident.pl
Tel.71/3337186Wrocław , ul.Czekoladowa 49, email:czekoladowa@omnident.pl

Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w poniższych celach:
a) Udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń, realizacji umowy na świadczenie usług medycznych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
b) ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikacji danych podczas umawiania wizyty na odległość bądź w gabinecie lekarskim (na podstawie art. 6 ust. 1lit. b i lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
c) prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej(na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – dalej Rozporządzenia MZ)
d) realizacji Pani/Pana praw jako pacjenta
– Administrator odbiera i archiwizuje oświadczenia, na których upoważnia się inne osoby do dostępu do Pani/Pana dokumentacji medycznej oraz udziela im informacji o stanie Pani/Pana zdrowia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ),
e) kontaktu z Panią/Panem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołać termin konsultacji lekarskiej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit.f) Rozporządzenia jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami),
f) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 1 lit f RODO)
g) wykonywania prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, np. wystawiania rachunków na Pani/Pana rzecz (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w zw. z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości).

2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) organy publiczne działające na podstawie mających zastosowanie przepisów prawa, inne podmioty wykonujące działalność leczniczą w związku z udostępnieniem im dokumentacji medycznej np. ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, towarzystwa ubezpieczeniowe, kontrahenci Administratora, podmioty świadczące Administratorowi wsparcie techniczne, usługi doradcze, pomocy prawnej, podatkowe, rachunkowe i kadrowe.
b) osobom upoważnionym przez Panią/Pana w ramach realizacji praw pacjenta.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania,tj.:
a) w zakresie realizacji przez Administratora opieki medycznej dokumentacja medyczna będzie przechowywana co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu,
b) w zakresie dochodzenia roszczeń dane przetwarzane będą w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego,
c) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności leczniczej i realizacji zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora (wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będą przetwarzane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy).
Po upływie ww. okresów Pani/Pana dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

5. W związku z przetwarzaniem przez OMNIDENT Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
• prawo dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia.;
• prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia .;
• prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 Rozporządzenia.;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
• prawo do przenoszenia danych osobowych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia,
tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu rezerwacji wizyty lekarskiej czy udzielenia świadczenia zdrowotnego przez Administratora podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji świadczenia zdrowotnego. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości rezerwacji wizyty lekarskiej czy udzielenia przez Administratora świadczenia lekarskiego. Jeżeli podaje Pani/Pan swój numer telefonu bądź adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – w przypadku braku jego podania nie będzie możliwe otrzymywanie informacji o wizytach przez te środki przekazu.

*Skróty przytoczonych aktów prawnych:

  • Rozporządzenie – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
  • Ustawa o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.